Jēzus Kristus ir Visvarenais Dievs un YHWH
 
Bībelē ir daudz vietu, kas apliecina, ka Jēzus Kristus ir Visvarenais Dievs un YHWH (Jahve, Jehova) − Visvarenā Dieva vārds Vecajā Derībā, kas tulkots latviešu valodas Bībelē “Tas Kungs”. Šajā rakstā mēs ielūkosimies trijās no šīm vietām.

Lūdzu tagad izlasiet Fil. 2:1-11.
Fil. 2:3 ir rakstīts:

... pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi,

Jautājums: “Arī tad, kad tas otrs kristietis nav augstāks par mani?” Atbilde: Jā! Tā darīja Kristus ar Dievu Tēvu (2:5-11). Kristus ir mūsu piemērs.


Fil. 2:6 ir rakstīts:


kas Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam,
 
Tas ir precīzs tulkojums latviešu valodā no grieķu teksta. Šeit nav kļūdu! Kristus varēja līdzināties Dievam (Tēvam). Tas nebūtu laupījums.

Taču Fil. 2:7-8 ir rakstīts:


bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!
 
Tātad, lai panāktu mūsu pestīšanu, Kristus pazemojās, kļūdams arī cilvēks un tā uzskatīja Dievu Tēvu augstāku par sevi, kaut arī Kristum bija tiesības līdzināties Dievam (Tēvam). Fil. 2:9-11 ir redzams labs rezultāts. Dievs vēlas, lai kristiešiem būtu līdzīga pazemīga attieksme pret pārējiem Kristus miesā.

Lūdzu tagad izlasiet Jāņa 12:36-42. Par ko ir runa 12:36-37? Runa ir par Jēzu, kā tas skaidri pateikts 36. pantā. 37. pantā ir rakstīts:

... tie tomēr neticēja viņam [Jēzum].
 
Par ko ir runa 12:42?:

Tomēr arī daudzi valdības vīri bija sākuši viņam ticēt, bet farizeju dēļ viņi to atklāti neapliecināja, lai tos neizslēgtu no draudzes.
 
Atkal runa ir par Jēzu Kristu. 37. pantā ir rakstīts: “. . . tie tomēr neticēja viņam”, bet 42. pantā: “Tomēr arī daudzi valdības vīri bija sākuši viņam ticēt. . . .”

Par ko ir runa 12:41? Gramatiski un kontekstā “viņa” un “viņu” 12:41 ir jābūt tam pašam kā “viņam” 12:42. Taču mēs jau redzējām, ka 12:42 tas ir Jēzus. Tātad, 12:41 māca, ka Jesaja skatīja Jēzus godību un sludināja par Jēzu.
 

Kur Jesaja sludināja par Jēzu? Jāņa 12:38 citē Jesajas 53:1. Jāņa 12:40 ir citāts no Jesajas 6:10.


Kurā vietā Bībelē Jesaja skatīja Jēzus godību? Tas ir tikai Jesajas gr. 6. nodaļā. Lūdzu tagad izlasiet Jesajas gr. 6:1-7. Tātad Jēzus ir Visvarenais Kungs (6:1) un Tas Kungs Cebaots (6:5). “Kungs” šajos pantos ir YHWH (Jahve, Jehova) senajā ebreju valodā. Jēzus Kristus ir YHWH, kopā ar Tēvu un Svēto Garu!
 

Lūdzu tagad izlasiet Ebr. 1:1-14.
Šis teksts parāda cik daudz augstāks Kristus ir par eņģeļiem. Ebr. 1:8-9, kas ir citāts no Psalma 45:7-8, sākas ar “Bet par dēlu:”. Tālāk 8. pantā ir rakstīts:

Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos...
 
Tas būtu vēl viena vieta Bībelē, kas apstiprina, ka Jēzus Kristus ir Dievs. Taču skeptiķi var mēģināt izvairīties no tāda secinājuma, rādot uz to, ka Ebr. 1:8 ir iespējams tulkot arī tā:

Tavs tronis ir Dievs. . . . [1]


Taču ko skeptiķi darīs ar Ebr. 1:10-12? Ebr. 1:10 sākas ar “Un”. Tātad, 1:10-12 arī attiecas uz dēlu, Jēzu Kristu, tā kā tas bija 1:8-9.

1:10-12 ir citāts no Psalma 102:26-28. Lūdzu tagad izlasiet Psalmu 102. Ps. 102:25 ir rakstīts: “Es lūdzos, ‘Mans Dievs. . . .’ ” Par kādu Dievu ir runa? Ir runa par Dievu:

  1. kas licis zemei pamatus (:26);
  2. kuram debesis ir savu roku darbs (:26);
  3. kas veidos tās kā tērpus, un tās pārveidosies (:27);
  4. kas paliek tas pats, kuram gadi nebeigsies nekad (:28). 

Turklāt tas “Dievs” 25. pantā ir tas “Viņš” 24. pantā, un tas “Viņš” 24. pantā ir tas “Tam Kungam” 23. pantā. Kontekstā ir runa par To Kungu, kā arī redzam pantos: 2, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23. Senajā ebreju valodā, kurā uzrakstīta Vecā Derība, tas vārds, kas tulkots “Kungs” šajā psalmā ir “YHWH”. Šajā psalmā ir tikai runa par YHWH un ne par kādu citu debesu būtni. Tā kā panti 26-28 šajā psalmā tiek attiecināti uz Jēzu Kristu Ebr. 1:10-12, mēs varam zināt, ka Jēzus Kristus ir YHWH (Jahve, Jehova)!


Atsauces.
  1. Archibald Thomas Robertson, Word Pictures in the New Testament, Vol. 5, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1960, p. 339.

© Viktors Barviks, 2000. Šī raksta pavairošana ir atļauta, ja tas tiek pavairots visā pilnībā. Materiāla pārdošana vai izmantošana ar cita autora vārdu ir aizliegta.

AICINĀJUMS

Gadsimtiem ilgā Bībeles aizēnošana ar cilvēku radītām reliģiskām tradīcijām ir radījusi sakropļotu reliģiju. Vienīgi paklausīšana Dieva vārdam rada patiesu nekonfesionālu kristietību. Jūs arī varat izvēlēties šo vienkāršo, bet patieso ceļu. Mēs aicinām nākt mums līdzi.

Rīgas centra Kristus draudze ir garīga ģimene, kas tic Dieva žēlastības vēstij grēciniekam Jēzū Kristū. Draudzes ticības pamats ir Bībele - Dieva vārds. Pirmajā gadsimtā Dieva vārds izglāba dvēseles (Jēk. 1:21), radīja draudzes piederību (Ap. d. 2:41,47), valdīja pār draudzi (Titam 1:9) un spēja to pasargāt no maldu ceļa (Ap. d. 20:28-32). Dieva vārds ir neiznīcīga, dzīva sēkla, kas “paliek mūžīgi” (1. Pēt. 1:23-25). Kristus vārds nesīs to pašu divdesmit pirmajā gadsimtā kā pirmajā gadsimtā – kristiešus Viņa draudzē.


Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI

Jūs esat aicināts piedalīties mūsu svētdienas dievkalpojumos plkst. 10.30 Rīgā, Mazā Nometņu ielā 1–6, vai arī neklātienē, izmantojot “Cisco Webex Meetings” aplikāciju ar “meeting number”: 163 166 3617, vai arī piedalīties tikai ar audio iespējām, zvanot pa tālruni +371 6609-1168 un ievadot kodu: 163 166 3617 # #

© 2017 Rīgas centra Kristus draudze. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper