Kā Dievs skatās uz homoseksuālismu un homoseksuālistiem?
 
Vecajā Derībā stāv rakstīts 3. Mozus 18:22: Ar vīru tev nebūs gulēt kopā, kā kopā guļ ar sievu; tā ir negantība. “Negantība” ir tas, ko Dievs ienīst ar īpašu stipru riebumu. 3. Moz. 20:13 stāv rakstīts:

Ja vīrs guļ kopā ar vīru, kā tikai mēdz gulēt ar sievu, tad tie abi ir izdarījuši negantību, tiem abiem ir mirtin jāmirst; un lai viņu asinis paliek uz viņiem.

Izraēlā Vecās derības laikā nāves sods bija attiecināms uz visiem, kas brīvprātīgi piedalījās ārpus laulības dzimumattiecībās (ar vienu izņēmumu – 5. Moz. 22:28-29), tajā skaitā uz tiem, kas piedalījās homoseksuālās dzimumattiecībās.

Kas ir mainījies ar Kristus atnākšanu šajā sakarā? Vecā derība ir krustā sista (skat. Ef. 2:14-16; Kol. 2:13-17). Taču, tas nenozīmē, ka Dievs vēl projām neskatās uz homoseksuālām dzimumattiecībām ar īpaši stipru riebumu. Dievs nemainās. Rom. 1:26-27 stāv rakstīts:
[:26] Tāpēc Dievs tos nodevis kaunpilnai kaislei: viņu sievietes ir apmainījušas dabiskās dzimumu attiecības ar pretdabiskām, [:27] tāpat arī vīrieši, atmetuši dabiskās attiecības ar sievietēm, savā iekārē ir iedegušies viens pret otru; vīrieši ar vīriešiem piekopdami kaunpilnas lietas, paši saņem pelnīto sodu par savu nomaldīšanos.

1. Kor. 6:9-10 stāv rakstīts:
[:9] Vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dieva valstību? Nemaldiniet sevi. Nedz netikļi, nedz elku kalpi, nedz laulības pārkāpēji, nedz prieka zēni, nedz vīriešu piegulētāji, [:10] nedz zagļi, nedz alkatīgie, nedz dzērāji, nedz rupjību runātāji, nedz laupītāji Dieva valstību neiemantos.  

Kas tad ir mainījies? Ja Jāņa 7:53 - 8:11, kas nav atrodams daudzos Jaunās Derības manuskriptos, ir patiess notikums, tad Jēzus nepiemēroja nāves sodu cilvēkam, kas to bija pelnījis zem Vecās derības, proti, laulības pārkāpējam. Tajā laikā romieši neatļautu jūdiem izpildīt nāves sodu tajā sakarā, bet vai tas būtu bijis vienīgais iemesls Jēzus rīcībai? Stāv rakstīts Jāņa 1:16-17:
[:16] Jo no Viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. [:17] Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu.

Jēzus Kristus ir uzdevis saviem sekotājiem padarīt visas tautas, kurās arī, protams, būtu homoseksuālisti, par mācekļiem (Mat. 28:18-20). To agrīnā draudze darīja caur sludināšanu un dzīves piemēru Dieva Gara spēkā. Apustulis Pāvils ir labs piemērs tam. Pēc saraksta sastādīšanas no tiem, kas “Dieva valstību neiemantos”, t.i. jau citētā 1. Kor. 6:9-10, kurā arī minēti homoseksuālisti, Pāvils tālāk 11. pantā Jēzus Kristus mācekļiem Korintā raksta:
Daži no jums tādi ir bijuši, bet jūs tikāt nomazgāti, tikāt svētīti, tikāt taisnoti mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā un mūsu Dieva Garā.

Kristiešiem nerūp homoseksuālistu, kā arī laulības pārkāpēju, utt., nomētāšanu ar akmeņiem. (Pēc Latvijas likumdošanas tā būtu slepkavošana. Jaunā Derība pavēl ievērot valsts likumus – Rom. 13:1-7.) Kristiešiem rūp homoseksuālistus padarīt par Kristus mācekļiem, lai viņi tiktu nomazgāti, svētīti un taisnoti Jēzus Kristus Vārdā un Dieva Garā. Nav iespējams padarīt par mācekļiem tos, kas ir nomētāti ar akmeņiem.


Dievs ienīst homoseksuālās dzimumattiecības, bet mīl homoseksuālus. Pāvils ienīda homoseksuālās dzimumattiecības, bet mīlēja homoseksuālus. Mums arī ir jāienīst homoseksuālās dzimumattiecības, bet jāmīl homoseksuālus. Jāmīl viņus ar atlīdzināšanas mīlestību, lai viņi iegūtu pestīšanu Jēzū Kristū.

AICINĀJUMS

Gadsimtiem ilgā Bībeles aizēnošana ar cilvēku radītām reliģiskām tradīcijām ir radījusi sakropļotu reliģiju. Vienīgi paklausīšana Dieva vārdam rada patiesu nekonfesionālu kristietību. Jūs arī varat izvēlēties šo vienkāršo, bet patieso ceļu. Mēs aicinām nākt mums līdzi.

Rīgas centra Kristus draudze ir garīga ģimene, kas tic Dieva žēlastības vēstij grēciniekam Jēzū Kristū. Draudzes ticības pamats ir Bībele - Dieva vārds. Pirmajā gadsimtā Dieva vārds izglāba dvēseles (Jēk. 1:21), radīja draudzes piederību (Ap. d. 2:41,47), valdīja pār draudzi (Titam 1:9) un spēja to pasargāt no maldu ceļa (Ap. d. 20:28-32). Dieva vārds ir neiznīcīga, dzīva sēkla, kas “paliek mūžīgi” (1. Pēt. 1:23-25). Kristus vārds nesīs to pašu divdesmit pirmajā gadsimtā kā pirmajā gadsimtā – kristiešus Viņa draudzē.


Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI

Jūs esat laipni aicināti piedalīties mūsu svētdienas dievkalpojumos plkst. 10.30:

  • · Rīgā, Mazā Nometņu ielā 1–6
  • · tiešsaistē Zoom platformā, ievadot meeting ID 828 1066 4424 un passcode 687392
  • · izmantojot audio iespēju, zvanot pa tālruni +371 63031808, un pēc savienojuma izpildot sekojošas darbības:
  1. pēc pirmā uzaicinājuma ievadīt meeting ID 828 1066 4424
  2. pēc otrā aicinājuma ievadīt #
  3. pēc trešā aicinājuma ievadīt passcode (t.i. password) 687392.

© 2017 Rīgas centra Kristus draudze. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper