Derīgi norādījumi efektīvām Bībeles studijām


Mācieties ar atvērtu prātu
: Mēģiniet atklāt to, ko Bībele patiešām māca, nevis pierādīt to, kam jūs jau ticat. Atcerieties, ka Evaņģēlijs ir Dieva pestīšanas spēks, nevis mūsu uzskati (Rom. 1:16).

Studējiet Bībeli sistemātiski
: Tas ir šī kursa mērķis. Skolā skolnieks nevar mācīties ķīmiju, matemātiku vai fiziku uz labu laimi pārlecot no viena priekšmeta uz otru. Tas pats attiecas arī uz Bībeles studijām.

Studējiet Bībeli katru dienu: Ap.d. 17:11 ir teikts par Berojas ļaudīm: “Tie bija labvēlīgāki par Tesalonikas jūdiem un vārdu labprāt uzņēma, meklēdami ikdienas rakstos, vai tas tā esot”. Ja šiem mācekļiem bija drosme pārbaudīt apustuļu teikto, cik gan uzmanīgiem mums jābūt šodien.

Ievērojiet, ka pastāv “patiesība”: Dažreiz ir dzirdams apgalvojums, ka “ar Bībeli var pierādīt visu ko”. Šāda piezīme robežojas ar pilnīgu Dieva Vārda zaimošanu. Ja tā ir taisnība, tad Bībele ir pilna pretrunu un nepatiesību, katrā lappusē mācot pretrunīgas doktrīnas. Daudzi cilvēki kļūtu ļoti nikni, ja kāds teiktu, ka viņu raksturs ir tāds, “ka ar to var pierādīt visu ko”, tomēr Dieva Vārds šādi tiek apvainots. Atcerieties, ka patiesība nekad nerunā sev pretī. Ja reliģiskie uzskati runā viens otram pretī, tas ir tādēļ, ka vismaz viens no tiem un varbūt abi nav patiesi.

Studējiet apjomīgi: Ja mēs varētu iemācīties visu, ko Dievs vēlas, lai mēs zinātu no viena vienīga panta, nebūtu nozīmes pārējiem Rakstiem. Studējot noteiktu Rakstu vietu, mums vienmēr ir jāņem vērā konteksts (panti, kas atrodas pirms un pēc noteiktā panta), kā arī tas, kam, kad un kādos apstākļos šie Raksti tika uzrakstīti.

Attieciniet tās mācību uz sevi: Viena no lielākajām traģēdijām Bībelē bija stāsts par bagāto jaunekli Mt. 19, kas vaicāja tam Kungam, kas ir jādara, lai mantotu mūžīgo dzīvību. Saņēmis atbildi, viņš, kā saka Bībele, “aizgāja noskumis…”. Bībeles zināšanas ir brīnišķīgas, taču tām ir ļoti maza nozīme, ja tās netiek aktīvi izmantotas. Lai tas Kungs jūs bagātīgi svētī, studējot Viņa vārdu!

AICINĀJUMS

Gadsimtiem ilgā Bībeles aizēnošana ar cilvēku radītām reliģiskām tradīcijām ir radījusi sakropļotu reliģiju. Vienīgi paklausīšana Dieva vārdam rada patiesu nekonfesionālu kristietību. Jūs arī varat izvēlēties šo vienkāršo, bet patieso ceļu. Mēs aicinām nākt mums līdzi.

Rīgas centra Kristus draudze ir garīga ģimene, kas tic Dieva žēlastības vēstij grēciniekam Jēzū Kristū. Draudzes ticības pamats ir Bībele - Dieva vārds. Pirmajā gadsimtā Dieva vārds izglāba dvēseles (Jēk. 1:21), radīja draudzes piederību (Ap. d. 2:41,47), valdīja pār draudzi (Titam 1:9) un spēja to pasargāt no maldu ceļa (Ap. d. 20:28-32). Dieva vārds ir neiznīcīga, dzīva sēkla, kas “paliek mūžīgi” (1. Pēt. 1:23-25). Kristus vārds nesīs to pašu divdesmit pirmajā gadsimtā kā pirmajā gadsimtā – kristiešus Viņa draudzē.


Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

Dr. Maikla C. Armora brošūra: "Iepazīstini draugus un kaimiņus ar Kristus draudzēm"

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI

Jūs esat aicināts piedalīties mūsu svētdienas dievkalpojumos plkst. 10.30 Rīgā, Mazā Nometņu ielā 1–6, vai arī neklātienē, izmantojot “Cisco Webex Meetings” aplikāciju ar “meeting number”: 163 166 3617, vai arī piedalīties tikai ar audio iespējām, zvanot pa tālruni +371 6609-1168 un ievadot kodu: 163 166 3617 # #

© 2017 Rīgas centra Kristus draudze. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper